ESQUEMA DE COMPETICIÓ

PRIMERA VOLTA

Els nou pilots inscrits prendran part en la PRIMERA VOLTA, que tindrà CINC (5) ZONES. Cada pilot completarà de manera seguida totes les zones i per fer-ho disposarà d’un temps màxim de cinc minuts. Cada zona que no es completi o no s’intenti dins del temps màxim establert comportarà CINC (5) PUNTS de penalització.

L’ordre de sortida en la Primera Volta serà determinat pels jutges de la prova.

La classificació de la Primera Volta es confeccionarà en funció de las penalitzacions (tècniques i per temps) sumades per cada pilot en el seu recorregut.

El pilot amb la puntuació per penalitzacions més baixa ocuparà el primer lloc i rebrà 1 punt de competició. El segon rebrà 2 punts de competició i així successivament.

 

SEGONA VOLTA

En la Segona Volta tornaran a prendre part tots els pilots i es desenvoluparà de manera anàloga a la Primera Volta, amb la diferència que el temps màxim per recórrer les CINC (5) ZONES ara serà de quatre minuts.

L”ordre de sortida en la Segona Volta serà l’invers al de la classificació final de la Primera Volta.

La classificació de la Segona Volta es confeccionarà segons el temps total invertit per cada pilot en completar el recorregut. Al temps enregistrat pel cronòmetre s’afegiran les penalitzacions tècniques convertides en temps (1 punt de penalització tècnica equival a 10 segons i un “fiasco” equival a 60 segons). Cada zona no completada o no intentada dins del temps màxim establert comportarà 60 segons de penalització en temps.

De la mateixa manera que en la Primera Volta, el pilot millor classificat en la Segona Volta rebrà 1 punt de competició; el segon, dos punts de competició i així successivament.

 

FINAL

Els TRES (3) PILOTS amb menys punts de competició un cop sumats els obtinguts en la Primera i en la Segona Volta es classificaran per disputar la Final. 

La Final es farà a SIS (6) ZONES i els tres pilots finalistes aniran completant cada zona un darrere l’altre.

Tots els pilots començaran la Final amb zero punts.

El primer pilot a fer la primera zona de la Final serà aquell que hi arribi amb pitjor puntuació global (més punts de competició) i el darrer a fer-ho serà aquell que hi arribi amb la millor puntuació (menys punts de competició).

L’ordre de sortida dels pilots pot canviar a partir de la zona 2, perquè el primer pilot a fer cada zona de la Final serà aquell que ocupi la darrera posició en la classificació provisional -la classificació en temps real- de la pròpia Final. El líder de la classificació de la Final serà sempre el darrer a fer la següent zona. Quan es produeixi un empat a punts en la classificació provisional de la Final, els pilots empatats mantindran el mateix ordre de sortida de la zona anterior.

Cada pilot tindrà UN (1) MINUT de temps màxim per completar cada zona de la Final. Superar aquest temps implicarà una penalització de CINC (5) PUNTS.